Preskočiť na obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Čestné prehlásenie k odpadu

Daň za ubytovanie

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Vyhlásenie platiteľa – odpad dom

Vyhlásenie platiteľa – odpad firma

Vyhlásenie platiteľa – odpad neobývaný dom

Daň za užívanie verejného priestranstva

PREHLÁSENIE k úľave- daň, odpad

Vyhlásenie platiteľa odpadu – FO

Vyhlásenie platiteľa odpadu – PO

Priznanie k dani z bytov

Priznanie k dani z pozemkov

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani za predajné automaty

Priznanie k dani z nehnuteľstnosti…PO

Priznanie k dani z nehnuteľnosti… FO

Priznanie k dani za psa

Priznanie k dani zo stavieb slúžiace na viaceré účely

Správne_poplatky_-_stavebné

Správne_poplatky_-_doprava

Správne_poplatky_-_životné_prostredie

STAVEBNÝ ÚRAD

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 Ohlásenie drobnej stavby podľa §57 zák.č. 50/1976 Zb. v znení noviel/Stavebný zákon/ a §5 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stav. zákona

 Ohlásenie stavebných úprav podľa §57 zák.č. 50/1976 Zb. v znení noviel/Stavebný zákon/ a §6 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stav. zákona

Ohlásenie udržiavacích prác podľa §57 zák.č. 50/1976 Zb. v znení noviel/Stavebný zákon/ a §6 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stav. zákona

 Oznámenie o výrube dreviny v zmysle § 47 ods.3) zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku

Písomný záväzok

Správne poplatky

Stavebný dozor drobnej stavby

Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o povolení zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie informačného(reklamného, propagačného) zariadenia

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

Žiadosť o povolenie zriadiť vjazd na miestnu komunikáciu

Žiadosť o pridelenie s.č

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie stavby

Žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia

Žiadosť o určenie trvalého dopravného značenia

Žiadosť o uzávierku miestnej komunikácie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3) zák.č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zrušenie s.č

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby

Ostatné tlačivá

Návrh na zrušenie TP

Oznámenie kultúrneho podujatia

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Smolinské

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste PO a FO

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce

ŽIadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre organizácie a jednotlivcov

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre stavebníkov

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce

Lekársky nález

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada poskytnutie sociálnej služby