Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Smolinské

Osídlenie oblasti siaha už do obdobia  eneolitu /dôkazom sú vykopávky v susednom mestečku Šaštín–Stráže/. V slovanskom období od 6. storočia a hlavne veľkomoravskom období, územie participovalo na živote blízkych centier hlavne v okolí Mikulčíc. Celá táto oblasť bola charakteristická hlavne vidieckym osídlením.

1392

Prvé zmienky

Historicky sa prvý raz obec začala spomínať v roku 1392 pod názvom Somola, kedy uhorský kráľ Žigmund Luxemburský dal do zálohu Holíčsko- šaštínske panstvo Stiborovi zo Stiboríc. Toto vzniklo po rozpade hradského zriadenia a  z  holíčskeho komitátu sa stalo Holíčsko–šaštínske panstvo do ktorého Smolinské patrilo ako poddanská obec Šaštínskeho hradu.

1396

Názov obce

Názov obce prechádzal od prvej zmienky postupným vývojom. Už roku 1396 bola obec spomínaná pod názvom Semola, v roku 1489 Zmolenyche, 1498 Zmolyncz, neskôr ako Szmolinszka, Zmolnice. Posledná zmena nastala v roku 1773 kedy názov obce dosiahol súčastnú podobu ako Smolinske. Základ pre názov obce bolo slovo „smol“ respektíve „zmol“, čo v minulosti pravdepodobne znamenalo miesto , kde sa vyrábala smola alebo decht z prírodných zdrojov /miazgy borovíc, briez, brestov a pod./.

15. storočie

Panské hospodárstvo

Koncom 15. storočia sa majiteľom Holíčsko–šaštínskeho panstva po vymretí Stiborovcov stáva šlachtický rod Czoborovcov, ktorý zavádza majerské panské hospodárstvo. 

1554

V roku 1554 bol v chotári Smolinského opustený panský majer, rybník, rybničný jarok a rybničný most. V tomto časovom období bol život v dedine z časti ovplyvnený kolonizátormi a to Habánmi. V  obci boli vybudované habánske dvory a tým sa na pomerne dlhý čas zmenila štruktúra bývania. Pre obyvateľov to znamenalo, že jeden dvor obývalo viac rodín /vznikali habánske dvory/. Do súčasnosti sa z nich v dedine zachovalo asi 15.

1601

Malá zmienka

Ďalšia, veľmi malá zmienka o obci bola zaznamenaná v roku 1601, kedy bolo spomenuté, že Imrich Czobor klčoval v Smolinskom les pre poľnohospodárske využitie. Neskôr v 17. storočí trpela obec vojnami a bola zasiahnutá tureckými vpádmi. V tomto období bola značne zdevastovaná no obyvatelia sa neustále snažili o celú obnovu.

1715

V roku 1715 bolo v obci zapísaných 17 usadlostí z toho 9 poddanských a 8 želiarských. 

1720

 Postupným rozvojom dediny majitelia obce  Czoborovci v roku 1720 evidovali už 31 domácností, pre ktoré gróf Czobor postavil barokový kostol na mieste gotického kostolíka. V celom okolí obce sa začali budovať rozsiahle vinice. Zároveň v tomto roku 1720 dali Coborovci Smolinské do zálohu bratislavskému kolégiu jezuitov.

1738

Smolinské v roku 1738 získal späť František Lotrinský, manžel Márie Terézie z rodu Habsburgovcov, ktorý celé Holíčsko – šaštínske panstvo kúpil ešte v roku 1736. 

1752

Rozrastanie

Postupne sa začalo Smolinské rozrastať a v roku 1752 bývalo v Smolinskom 66 rodín a už v roku 1787 mala obec 103 domov a 633 obyvateľov.

1828

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov neustále narastal rozvojom poľnohospodárstva, kedy obec v roku 1828 mala 152 domov a 1062 obyvateľov. V tomto 18. storočí sa obyvateľstvo zaoberalo vinohradníctvom a poľnohospodárstvom. Stúpajúca tendencia počtu obyvateľov Smolinského bola do roku 1948 , kedy obec dosiahla najväčší počet, a to 1 277obyvateľov. Po tomto roku počet obyvateľov neustále klesá.

Názov obce je pretkaný rôznymi legendami tradovanými starými obyvateľmi obce. Podľa jednej z legiend dostala meno podľa smoliara, ktorého tadiaľ viezol jeden sedliak ukrytého vo voze pod plachtou. A keďže to bol prvý povoz, ktorý prešiel dedinou, obec dostala meno Smolinské.

Podľa inej legendy pomenovanie obce je odvodené od smoly (alebo dechtu), ktorá sa tu vyrábala z miazgy borovíc a ďalšia možná varianta vzniku názvu dediny je, že v obci žili rybári, ktorý rozvážali ryby do okolitých obcí na kárach z drevenými osami, ktoré mazali smolou. Smolu do dediny rozvážali smoliari na tragačoch a jeden z nich , keď prechádzal cez potok sa doň vysypal i z nákladom. Od tých čias začali obyvatelia chodník vedúci k potoku nazývať „smolný“ a okolité domce „smolné“. Všetky tieto legendy sú však medzi obyvateľmi odovzdávané len na základe ústneho podania a nie sú historicky doložené.

V súčastnosti patrí Smolinské medzi dedinky, ktoré majú nielen bohatú históriu ale i svetlú budúcnosť. Myslím si, že všetci obyvatelia obce, ako i ja sú právom hrdí na minulosť Smolinského a celkový charakter dediny, ktorý vybudovali naši predchodcovia.