Preskočiť na obsah

ZÁMERY OBCE

25.11.2019 – Prenájom nehnuteľného majetku obce – Zámer

03.04.2019 – Zámena časti pozemkov: diel č. 6 z parc.č. 481/3, vo výmere 23m2, diel 7 z parc.č. 481/6 vo výmere 2m2, vo vlastníctve Obce Smolinské za diel č. 5 z parc.č. 507/4 vo výmere 21m2, vytvorené „Geometrickým plánom č. 007/2019 – Zámer

04.11.2018 – Odpredanie pozemku p.č. 2002, o výmere 6 m2, zast. plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2403, pre k.ú. Smolinské – Zámer

05.09.2018 – Odpredanie pozemkov a to : p.č. 354/1, vo výmere 44 m2 a p.č. 354/2, vo výmere 6 m2- Zámer

05.09.2018 – Odpredanie pozemku a to : p.č. 754/2, vo výmere 546 m2 – Zámer

06.06.2018 – Odpredanie pozemkov a to : p.č. 896/2, vo výmere 963 m2, zast. plochy a nádvoria, 895/37 o výmere 346 m2, orná pôda, 896/3 o výmere 102m2, zastavané plochy a nádvoria, 896/4 o výmere 56 m2, zastavané plochy a nádvoria a 896/20 o výmere 3m2, zastavené plochy a nádvoria, celkom o výmere 1470 m2 – Zámer

01.03.2017 – Odpredanie parcely č. 570/38, o výmere 43m2 – Zámer

23.03.2015 – Odkúpenie budovy „bývalej Pošty“ – Zámer

15.12.2014 – Odkúpenie rodinného domu s.č. 189 – Zámer

29.09.2014 – Odpredaj a odkúpenie pozemku parcela č. 682/5, diel 9 – Zámer

13.04.2014 – Odpredaj a odkúpenie pozemku parcela č. 682/2 – Zámer