Obchodná verejná súťaž – o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam, VI. kolo

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2020