Preskočiť na obsah

Pozvánka na zhromaždenie -Pozemkové spoločenstvo Urbár

Zverejnené 19.10.2023.

Vážený členovia spoločenstva,
v súlade s § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. Zákon o pozemkových spoločenstvách, výbor Pozemkového
spoločenstva Urbár Smolinské zvoláva
zhromaždenie,
ktoré sa bude konať dňa: 6.11.2023 o 15,00 hod. v zasadačke Obce Smolinské s korešpondenčným zasadnutím
/korešpondenčnou formou/ a s týmto programom:
Program:

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu zhromaždenia
 3. Správa výboru o činnosti a stave spoločenstva za rok 2022
 4. Hospodárenie za prechádzajúce obdobie, účtovná závierka 2022
 5. Správa revíznej komisie, stanovisko k účtovnej závierke 2022
 6. Návrh uznesenia a jeho schválenie
 7. Záver
  Na zasadnutí zhromaždenia je možné sa zúčastniť korešpondenčnou formou a tiež prostredníctvom povereného
  zástupcu na základe splnomocnenia, ktoré je verejne prístupné na stránke http://www.smolinske.eu/. Všetky
  návrhy, pripomienky, oznámenia zasielajte na adresu –
  Pozemkové spoločenstvo Urbár Smolinské
  908 42 Smolinské 334
  Obálka označená v ľavom rohu nápisom: zhromaždenie
  alebo:
  Mailová adresa: michalek@smolinske.eu
  Označenie pre predmet mailu: zhromaždenie
  Členovia spoločenstva, ktorí nepodajú voči účasti na tomto zhromaždení odpor doručený korešpondenčne alebo
  mailom a to do 6.11.2023 do 12,00 hod. sa považujú za prítomných na zasadnutí.
  Jozef Ovečka – predseda výboru
  Pozemkové spoločenstvo Urbár Smolinské
  908 42 Smolinské 334