Preskočiť na obsah

Odvolanie času ZNVP

Zverejnené 17.5.2021.

Vec

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  
– informácia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Senici , Priemyselná 282/22, 905 01 Senica, v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Senica

dňom 17. 05. 2021 od 08:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedené vo vyhlásení zo dňa 10.05. 2021.

 
plk. Ing. Ondrej Hurbanis v.r.
riaditeľ

Na vedomie

Okresný úrad v Senici, pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, 905 01 Senica

Lesy SR, š. p., OZ Šaštín, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže

Lesy SR, š.p., OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04  Smolenice