Tlačivá

Dane a poplatky

Čestné prehlásenie k odpadu

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za predajné automaty

Daň za psa

Daň za ubytovanie

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Prehlásenie k úľave na daň zo stavby na bývanie alebo z bytu alebo na daň z odpadu

Prehlásenie k zníženiu dane

Splnomocnenie k daňovému priznaniu

Vyhlásenie platiteľa – odpad dom

Vyhlásenie platiteľa – odpad firma

Vyhlásenie platiteľa – odpad neobývaný dom

STAVEBNÝ ÚRAD

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 Ohlásenie drobnej stavby podľa §57 zák.č. 50/1976 Zb. v znení noviel/Stavebný zákon/ a §5 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stav. zákona

 Ohlásenie stavebných úprav podľa §57 zák.č. 50/1976 Zb. v znení noviel/Stavebný zákon/ a §6 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stav. zákona

Ohlásenie udržiavacích prác podľa §57 zák.č. 50/1976 Zb. v znení noviel/Stavebný zákon/ a §6 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stav. zákona

 Oznámenie o výrube dreviny v zmysle § 47 ods.3) zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku

Písomný záväzok

Správne poplatky

Stavebný dozor drobnej stavby

Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o povolení zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie informačného(reklamného, propagačného) zariadenia

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

Žiadosť o povolenie zriadiť vjazd na miestnu komunikáciu

Žiadosť o pridelenie s.č

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie stavby

Žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia

Žiadosť o určenie trvalého dopravného značenia

Žiadosť o uzávierku miestnej komunikácie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3) zák.č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zrušenie s.č

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie

Ostatné tlačivá

Návrh na zrušenie TP

Oznámenie kultúrneho podujatia

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Smolinské

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Smolinské

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste PO a FO

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Zverejnené 28. decembra 2020.
Bez úpravy.