VZN 2-2020 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy