Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam-stavebné pozemky:

Zverejnené
28. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 28. apríla 2022
Kategória

I. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuk

Prílohy