Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – aktualizácia č. 1

Zverejnené
26. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. augusta 2021 − 26. augusta 2025