Preskočiť na obsah

Povolenie na výrub stromu

Zverejnené
31. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2021 − 17. septembra 2021

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:    Michal Kašuba a manž. Katarína

Druh a počet drevín:     smrek obyčajný – 1 ks   

Pozemky v k.ú. Smolinské: „C“ 497/3

Dátum doručenia žiadosti:  25.08.2021

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  03.09.2021.