VZN 2/2020 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
11. decembra 2019