Verejná vyhláška

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2017

Okresný úrad Senica – rozhodnutie o povolení na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu: Smolinské IBV Pri škole – SO: Dažďová kanalizácia.