Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby SA_A1 Gbely, Smolinské VN214, VNK, TS, NNK – Západoslovenská distribučná spoločnosť, BA

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2020