Projekt jednoduchých pozemkových úprav

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
1. februára 2018

v k.ú. Smolinské bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.01/2018 z 8.2.2018 č.j.:OU SE PLO-2018/000421/zverejnenie RNS/SRN