Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam – VIII. kolo v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991Zb.

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
5. novembra 2020