Obchodná verejná súťaž – o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam, V. kolo

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
26. februára 2020