OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam , Parcely IBV pri škole.

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. augusta 2019