Obchodná verejná súťaž – o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam, IV. kolo

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. januára 2020