Obchodná verejná súťaž – o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam, III. kolo

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
9. decembra 2019