Návrh VZN 2/2020 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné úpravy

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2019