Preskočiť na obsah

Prerušenie dodávky el. energie-31.10.2023

Zverejnené 3.10.2023.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny
Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám
dovoľujeme podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne
bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie
distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky.
Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta
dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté
škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.,
v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca
postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Dátum a hodina začiatku: 31.10.2023 07:00:00 hod.
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia: 31.10.2023 15:00:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS40001714474 ŠKOLSKÁ 899/15, SMOLINSKÉ
24ZZS71066760006 CES HLAVNÁ 526/1, SMOLINSKÉ
S pozdravom
Ing. Peter Schneider
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.
Viera Žabková
administrátor správy E