Preskočiť na obsah

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SMOLINSKÉ

Zverejnené 4.3.2021.

Pozývam Vás týmto na   zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa uskutoční v sobotu

27. februára 2021 o 17.00 hodine

v zasadačke OcÚ Smolinské .

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia 
  2. Návrh programu
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Kontrola uznesení
  5. Žiadosti a sťažnosti občanov:

– žiadosť p. Zlaty Masárovej, Smolinské 333, o povolenie prechodu a prejazdu k parc.č. 369 a 370 k.ú. Smolinské

– žiadosť ZO JDS Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2021

– žiadosť PZ Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2021

– žiadosť KK Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2021

6.  Úprava rozpočtu na rok 2021

7.  Schválenie mimoriadnej odmeny poslancovi p. Kurcovi

8.  Diskusia

 9. Záver