Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 03.11.2023

Zverejnené 3.11.2023.

Kategória
 1. Vedúca POŠTY oznamuje občanom, že dňa: 06.11.2023  t. j. pondelok bude POŠTA pre verejnosť zatvorená.
 2. Oznamujem občanom, že dňa: 16.11.2023 t.j. v pondelok bude predajňa Môj obchod zatvorená
 3. Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 6.
  novembra 2023 začnú prebiehaťv obci Smolinské odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania.
  Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na
  požiadanie sa preukážu služobným
  preukazom odpočtára vodomerov.
  V prípade, Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a
  vodomer máte neprístupný,
  môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez
  zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke.“
 • Vážený členovia spoločenstva, v súlade s § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. Zákon o pozemkových spoločenstvách, výbor Pozemkového spoločenstva Urbár Smolinské zvoláva zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa: 6.11.2023 o 15,00 hod. v zasadačke Obce Smolinské s korešpondenčným zasadnutím /korešpondenčnou formou/ a s týmto programom:

      Program: 1. Zahájenie

                      2. Schválenie programu zhromaždenia

                       3. Správa výboru o činnosti a stave spoločenstva za rok 2022

                       4. Hospodárenie za prechádzajúce obdobie, účtovná závierka 2022

                       5. Správa revíznej komisie, stanovisko k účtovnej závierke 2022

                       6. Návrh uznesenia a jeho schválenie

                       7. Záver Na zasadnutí zhromaždenia je možné sa zúčastniť korešpondenčnou formou a tiež prostredníctvom povereného zástupcu na základe splnomocnenia, ktoré je verejne prístupné na stránke http://www.smolinske.eu/. Všetky návrhy, pripomienky, oznámenia zasielajte na adresu – Pozemkové spoločenstvo Urbár Smolinské 908 42 Smolinské 334 Obálka označená v ľavom rohu nápisom: zhromaždenie alebo: Mailová adresa: michalek@smolinske.eu Označenie pre predmet mailu: zhromaždenie Členovia spoločenstva, ktorí nepodajú voči účasti na tomto zhromaždení odpor doručený korešpondenčne alebo mailom a to do 6.11.2023 do 12,00 hod. sa považujú za prítomných na zasadnutí. Jozef Ovečka – predseda výboru Pozemkové spoločenstvo Urbár Smolinské 908 42 Smolinské 334