Preskočiť na obsah

Miestny rozhlas 25.10.2022

Zverejnené 25.10.2022.

Kategória

1.Hydinárska Farma ponúka kto má záujem si objednať 7mesačné nosnice z voľného chovu a 10mesačné sliepky nosnice z klietkového chovu cena za kus je od 4,50€ za kus ďalej kačice na výkrm vo váhe 3,50kg ,ďalej si môžete objednať zemiaky na zimné uskladnenie 1trieda balené po 25kg, objednať môžete na tlc,:0908 827 132 <tel:0908827132>


objednaná hydina a zemiaky budú dovezené v Piatok 28.10.2022 až do domu zákazníkovi.

2. Podrobné informácie pre voličov obce Smolinské

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 sa konajú 29.10.2022. V obci Smolinské je zriadený jeden volebný okrsok. Volebná miestnosť je zriadená v zasadačke obecného úradu Smolinské  a bude otvorená od 7:00 hod. do 20:00 hod.                                                                                                                     

INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA

Volič prihlásený k trvalému pobytu, alebo k trvalému pobytu cudzinca v obci Smolinské môže voliť len v obci Smolinské – kde je zapísaný v zozname voličov. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.                                                                                                                                                                                                           

✓ Volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi – jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname vlastnoručným podpisom.                                                     

✓ Volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá voličovi bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva biele hlasovacie lístky – jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.                                                                                                                                

     ✓ Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.                                                                                    

     ✓ Volič v osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov : Na hlasovacom lístku ( biely s modrými pruhmi) pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac 5 poradových čísiel kandidátov, toľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených. Na hlasovacom lístku ( biely s modrými pruhmi) pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Následne volič vloží hlasovacie lístky do modrej obálky.                                                                                                                                                                          

    ✓ Volič v osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov : Na hlasovacom lístku ( biely ) pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Smolinské môže volič zakrúžkovať najviac 7 poradových čísiel kandidátov na poslancov. Na hlasovacom lístku ( biely )pre voľby starostu obce Smolinské môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Následne volič vloží hlasovacie lístky do bielej obálky.                                                                                                                              

   ✓ Poznámka: – Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. – Ak volič zakrúžkuje väčší počet kandidátov ako sa volí, je takýto hlasovací lístok neplatný. – Ak volič nezakrúžkuje ani jedného kandidáta na hlasovacom lístku, je takýto hlasovací lístok neplatný. – Ak sa volič pri úprave hlasovacích lístkov pomýli, na požiadanie mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.                                      

     ✓ Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.                                                                                                                                              

  ✓ Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí. – Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné. Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.                                                                 

   ✓ Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

✓ Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných zdravotných dôvodov, má právo požiadať telefonicky obec o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. Takéhoto voliča navštívia dvaja členovia miestnej volebnej komisie na adrese pobytu s prenosnou volebnou schránkou.

✓ Volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 môže požiadať o hlasovanie špeciálnym spôsobom. Pre tento prípad je zriadená špeciálna volebná komisia, stačí telefonicky požiadať o špeciálne hlasovanie u zapisovateľky miestnej volebnej komisie p. Jany Žákovej na tel. číslach 034/6592 025 alebo 0908 722 637 v termíne od 24.10.2022  do 28.10.2022 do 12. hodiny. V čase volieb Vás v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste navštívi špeciálna volebná komisia so špeciálnou volebnou schránkou.

3.Vedúca POŠTY oznamuje občanom, že dňa 27.10.2022, t.j. vo štvrtok bude POŠTA  z prevádzkových dôvodov zatvorená.