Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Návrhy na VZN obce

Návrh VZN 1 - o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce - zverejnené 10.11.2017
Návrh VZN 5 - O umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Smolinské - zverejnené 10.07.2017
Návrh VZN 4 - O výške príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v Materskej škole a školskom klube - zverejnené 10.07.2017
Návrh VZN 3 - O určení mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - zverejnené 25.11.2016
Návrh VZN 2 - O odpadoch - zverejnené 25.11.2016
Návrh VZN 1 - O dani za užívanie verejného priestranstva - zverejnené 25.11.2016
Návrh VZN 4 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - zverejnené 11.12.2014
Návrh VZN 3 - O určení mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smolinské - zverejnené 11.12.2014
Návrh VZN 2 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zverejnené 20.11.2014
Návrh VZN 1 - O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Smolinské - zverejnené 20.11.2014
Návrh VZN 7 - O určení školského obvodu pre žiakov 5.-9. ročníka 2012 - zverejnené 2.10.2012
Návrh VZN 6 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne 2012 - zverejnené 24.9.2012
Návrh VZN 5 - O výške príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v MŠ a školskom klube 2012 - zverejnené 20.9.2012
Návrh VZN 4 - O výške príspevkov rodičov a zákonného zástupcu dieťaťa v školskej jedálni 2012 - zverejnené 10.8.2012
Návrh VZN 3 - O prenájme budov a zariadení v správe a vlastníctve Obce Smolinské 2012 - zverejnené 24.4.2012
Návrh VZN 2 - O dani za psa 2012 - zverejnené 25.11.2011
Návrh VZN 1 - O dani z nehnuteľností 2012 - zverejnené 25.11.2011

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám