Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Oznamy


Prerušenie distribúcie elektriny dňa 21.02.2018

22.12.2017 - Oznámenie o strategickom dokumente podľa §5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. - Územný plán obce Čáry

21.12.2017 - ZŠ s MŠ Smolinské príjme do pracovného pomeru asistenta učiteľa od januára 2018. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

7.8.2017 - V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:
Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Smolinské
Druh a počet drevín: nálety agát, baza, klen
Pozemky v k.ú. Smolinské: „C“ 945, 943, 948/3, 950, 852, 941/1 (lokalita pri vysielači), 899/1, 901/1, 903/1, 980, 900, 976, 978 (lokalita za družstvom), 930, 926, 919/1, 922, 929, 931, 937/1, 925, 932, 923/1 (lokalita od Petrovej Vsi)
Dátum doručenia žiadosti: 03.08.2017
Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 15.08.2017.

10.7.2017 - Obchodná verejná súťaž č. 2 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti - Stará pošta - ukončenie predkladania návrhov 31.7.2017 o 11:00 hod.

7.7.2017 - Voľby do orgánov samosprávnych krajov - sobota 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.06.2017

24.5.2017 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti - Stará pošta - ukončenie predkladania návrhov 21.6.2017 o 11:00 hod.

16.5.2017 - Výzva na predloženie cenovej ponuky: Kanalizácia – odvod dažďovej vody zákazka podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov: prehľad rozpočtových nákladov, TS Smolinské, List - výzva na predloženie cenovej ponuky všetkým potenciálnym záujemcom, Situácia - dažďová kanalizácia Smolinské, Rez - dažďová kanalizácia Smolinské.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 05.06.2017

3.5.2017 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO018/17 - 23.5.2017 o 11:30 hod.str.1, str.2, str.3, str.4, str.5, str.6.

2.5.2017 - Dotazník - BYTY - vyplnený dotazník prosím odovzdajte do 20.5.2017 osobne na OÚ Smolinské alebo elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


31.3.2017 - Prerušenie distrubúcie elektriny - dňa 27.4.2017

10.3.2017 - Verejná vyhláška - Okresný úrad Senica - rozhodnutie o povolení na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu: Smolinské IBV Pri škole - SO: Dažďová kanalizácia.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.04.2017

15.2.2017 - Verejná vyhláška č. 1/2017 - register pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Smolinské.

Informácia o výrube: V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:
Žiadateľ: Obec Štefanov
Druh a počet drevín: tuja – 2 ks, smrek obyčajný – 2 ks
Pozemky v k.ú. Štefanov: „C“ 724/3
Dátum doručenia žiadosti: 08.02.2017
Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 15.02.2017.  

Žiadosť o výrub drevín - Smolinský Juraj

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 08.11.2016

Vyhláška č. 07/2016 - Okresný úrad Senica - Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov 10.6.2016 o 18.00 hod. v KD Smolinské

Verejná vyhláška č. 04/2016 - Okresný úrad Senica - povolenie na jednoduché pozemkové úpravy

22.1.2016 - V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:
Žiadateľ: Hanna Bauer, s.r.o.
Dátum doručenia žiadosti: 20.01.2016
Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 28.01.2016.


11.12.2015 - Výzva ZSE - na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy do 30.11.2016

11.12.2015 - Voľba hlavného kontrolóra - termín na podanie prihlášok pre kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra: do 07. decembra 2015 do 15.00 hod. do podateľne OcÚ v Smolinskom

23.10.2015 - Vážená obyvateľka, Vážený obyvateľ územia Horného Záhoria
Záleží vám na Vašom okolí kde žijete, zaujímate sa o rozvoj Vašej obce? Máte podnety na rozvojové aktivity, ktoré by sa dali realizovať vo Vašej obci? Radi by sme Vás oslovili s príležitosťou na vyjadrenie Vášho názoru formou vyplnenia anonymného dotazníku. Dotazník môžete vyplniť tu: Dotazník

05.10.2015 - Oznámenie - o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania - Realizácia optických sietí

16.10.2015 - Informácia - Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. sa pripravuje na rozvoj svojho územia

05.10.2015 - Oznámenie - o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania - Realizácia optických sietí

21.8.2015 - Výberové konanie - na funkciu riaditeľa Základnej školy s Materskou školou, Smolinské. Termín podania prihlášky do výberového konania je do 11.09.2015

06.07.2015 - Oznámenie - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

3.7.2015 - Poďakovanie za pomoc pri organizovaní akcie ZO OZ KOVO VW SK, a.s. - List

18.5.2015 - Výberové konanie - na funkciu riaditeľa Základnej školy s Materskou školou, Smolinské. Termín podania prihlášky do výberového konania je do 05.06.2015

16.3.2015 - Oznámenie - Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2015.

16.3.2015 - Oznámenie - Začaté správne konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.


2.3.2015 - Oznámenie - Valné zhromaždenie členov spoločenstva Urbár Smolinské - 21.3.2015 - 18.00 hod. .

17.2.2015 - Informácia - o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

12.2.2015 - Vážené panie starostky, vážení páni starostovia, vážené panie primátorky, vážení páni primátori,
v prílohe Vám posielame článok starostu Petržalky a podpredsedu ZMOS Vladimíra Bajana, v ktorom reaguje na vyjadrenia verejnej ochrankyne práv vo vzťahu k povinnostiam pri zimnej údržbe. Nakoľko Hospodárske noviny dnes neuverejnili článok len niekoľko viet v rámci spracovanej témy, budeme radi ak sa oboznámite s týmto postojom.
S úctou a želaním príjemného dňa Kancelária ZMOS - Oznam

05.2.2015 - Oznam: str.1 , str.2 , str.3 , str.4 , str.5 - o dražbe DD  PSO436/14 -  23.03.2015

05.1.2015 - Oznam - o prerušení distribúcie elektriny dňa 17.02.2015 - oboznámenie verejnosti

08.12.2014 - Výzva ZSE - na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy do 30.11.2015

3.11.2014 - Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely na roky 2015 - 2020. Verejnosť môže k dokumentu PHSR Gbely doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 15, 909 01 Skalica do 15 dní odo dňa zverejnenia.

12.9.2014 - Oznam - o prerušení distribúcie elektriny dňa 03.10.2014 - oboznámenie verejnosti

4.9.2014 - Oznam - o opakovanej dražbe č. 002/2014 23.9.2014

02.07.2014 - Oznam o projekte - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre obec Smolinské - Fotografie

28.5.2014 - Oznam - o dražbe č. 002/2014 8.7.2014

26.3.2014 - Oznam - Ochrana lesov pred požiarmi + Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

25.2.2014 - Voľby do Európskeho parlamentu (Elections to the European Parliament on the Territory of the Slovak Republic) 24.5.2014 - slovensky, english.

27.12.2013 - Oznam - o dražbe č. 006/2014 25.02.2014

16.1.2014 - Oznam - o upustení od dobrovoľnej dražby č. 081/2013

27.12.2013 - Oznam - o dražbe č. 081/2013 14.02.2014

23.12.2013 - IBV pri škole - VODOVOD – vysvetlenie súťažných podkladov

3.12.2013 - Oznam - o zrušení kontaktného miesta Daňového úradu Trnava - Šaštín - Stráže

3.12.2013 - Výzva - na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy

27.11.2013 - "Územný plán mesta Gbely - zmeny a doplnky č.4" - zaslanie oznámenia strategického dokumentu

27.11.2013 - "Územný plán mesta Gbely - zmeny a doplnky č.3" - zaslanie oznámenia strategického dokumentu

13.9.2013 - Odpredaj časti pozemku - parcela č. 449/1

19.8.2013 - Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavby s názvom : CHODNÍK IBV- 1 SMOLINSKÉ na zákazku podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní: Situácia   Zadanie

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - 14.8.2013

12.8.2013 - Odpredaj pozemku - parcela č. 1889

12.8.2013 - Odpredaj pozemku - parcela č. 338/1 a č. 336

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 29.7.2013

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade meteorologických výstrah

Možnosti na získanie finančných prostriedkov pre obce (posledná uzávierka 1. októbra 2013)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - od 25. 07. 2013 – až do odvolania.

25. júna 2013 o 18.00 hodine sa v zasadačke Obecného úradu Smolinské uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - 23.5.2013

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - dátum konania 10.6.2013

29. apríla 2013 o 18.00 hodine sa v zasadačke Obecného úradu Smolinské uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva

Povinnosť prihlásenia chovu do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline

Oznámenie o uskutočnení zasadnutia obecného zastupiteľstva - 11.12.2012 o 18.00 hod.


PRENÁJOM

Obecný úrad Smolinské oznamuje, že ponúka do prenájmu spoločenskú miestnosť, bývalé lahôdky. Záujemcovia môžu svoje ponuky spolu s podnikateľským zámerom doručiť na Obecný úrad v Smolinskom do pondelka, 10.12.2012 do 16 00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom "PRENÁJOM". Minimálna čiastka za mesačný prenájom je 250,-€ , plus energie.


Informácia o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub -
V súlade s ust. zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:
Žiadateľ: Vladimír Valachovič
Dátum doručenia žiadosti: 09.10.2012
Žiadateľ: Jaroslava Petrášová
Dátum doručenia žiadosti: 10.10.2012
Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 16.10.2012, resp. 17.10.2012


Vyhlásenie Hasičského a záchranného zboru v Senici - Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v prírodnom prostredí

Návrh - Vnútorný predpis pre zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce - 15.8.2012

Návrh - Vnútorný predpis pre zásady hospodárenia s majetkom obce - 15.8.2012


Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR - 10.3.2012

Vyhlásenie Hasičského a záchranného zboru v Senici - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v prírodnom prostredí

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám